Chưa có bình luận

Ca Đoàn CÊCILIA

Ca Trưởng: Maria Lê Quỳnh Thơ

(206) 383-6450

Bổn Mạng: Thánh Nữ Cêcilia 
(22 tháng 11)

Phụ trách Thánh Lễ: 11:30 AM Chúa Nhật
Website: www.cadoancecilia.org

Đăng bình luận